Ginealaich an Iolaire, Centenary Memorial 2018.

Alexina Graham
Christine Murray
Malcolm Macdonald
Sandra Corbett
Margaret Ann Mackinnon
Roddy Nicolson
Coinneach Murdo Macleod
Sarah Maclean
Panaidh (Bannatine) Macleod
Catriona Macaulay

       Fiona Rennie 

A.    25 South Galson

        Isle of Lewis, HS2 0SH

E.     fiona@sradagcreative.co.uk

T.     07900-576-955

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

This site was designed by © Fiona Rennie 2018

Roddy Nicolson

Roderick Nicolson holding a photo of his father Angus Nicolson (Aonghas Mhurchaidh Bhig). Age 73. 25 Battery Park. Ruairidh MacNeacail a’ cumail dealbh athair Aonghas MacNeacail (Aonghas Mhurchaidh Bhig). Aois 73. 22 Pàirc a Bhataraidh.