Ginealaich an Iolaire, Centenary Memorial 2018.

Alexina Graham
Christine Murray
Malcolm Macdonald
Sandra Corbett
Margaret Ann Mackinnon
Roddy Nicolson
Coinneach Murdo Macleod
Sarah Maclean
Panaidh (Bannatine) Macleod
Catriona Macaulay

       Fiona Rennie 

A.    25 South Galson

        Isle of Lewis, HS2 0SH

E.     fiona@sradagcreative.co.uk

T.     07900-576-955

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

This site was designed by © Fiona Rennie 2018

Malcolm Macdonald

Malcolm Macdonald holding a photograph of his grandfather Malcolm Macdonald (Calum Aonghais Bheàrnaraigh). Age 45. 57 South Bragar. Calum Dòmhnallach a’ cumail dealbh de sheanair Calum Dòmhnallach (Calum Aonghais Bheàrnaraigh). Aois 45. 57 Bragar bho Dheas.